Malý levný domácí server: zálohování, aktualizace a souborové služby
i Zdroj: PCTuning.cz
Návody Článek Malý levný domácí server: zálohování, aktualizace a souborové služby

Malý levný domácí server: zálohování, aktualizace a souborové služby | Kapitola 3

Tomáš Němec

Tomáš Němec

15. 5. 2022 23:50 23

Seznam kapitol

1. Aktualizace, záloha 2. SSH – vzdálené ovládání, správa souborů 3. Samba – sdílení pomocí protokolu Windows 4. NFS: network file system – sdílení
5. DLNA – multimediální server 6. CUPS – tiskový server 7. Závěr

Dnes se podíváme, co se nám v našem domácím serveru nabízí za výběr zajímavých souborových služeb.

Reklama

Protokol pro sdílení SAMBA se hodí především proto, že pro použití na straně klienta není potřeba zadávat adresu serveru. Jde o stejný protokol, který používá nativně pro sdílení systém Windows. Služba je tedy vhodná i pro laické uživatele.

Službu nainstalujeme pomocí následujících příkazů. Pracujeme pod uživatelem root. V Debianu přepneme na roota příkazem su.V Ubuntu provedeme zvýšení oprávnění pomocí příkazu sudo su.

apt update
apt install samba

Po nainstalování můžeme zkontrolovat, zda je nainstalovaná služba aktivní. Kontrolu provedeme pomocí příkazu:

systemctl status smbd.service.

Uživatelé SAMBY musí mít účet v systému, Dá se ovšem zařídit, že nemají heslo přímo do systému a domovský adresář. Jak potom tvorba takového uživatele vypadá? Použijeme klasický příkaz pro přidání uživatele, který modifikujeme parametry.

adduser --quiet --no-create-home --disabled-password --gecos <vlastní_ jméno> <uživatelské jméno> 

Podíváme se na parametry:

 • --quiet Potlačí informační a stavové hlášky, pouze zobrazí chyby.
 • --no-create-home Nevytvoří domovský adresář uživatele.
 • --disabled-password Nevytvoří heslo uživatele a tím omezí možnost přímého přihlášení do systému.
 • --gecos <vlastní_ jméno> Doplní vlastní jméno do dodatečných informací a při tvorbě uživatele je dále nezobrazí.
 • <uživatelské jméno> Přihlašovací jméno uživatele.

Uživatele máme přidaného v systému a nyní ho přidáme i do SAMBY.

smbpasswd -a <uživatelské jméno> 

Budeme vyzvání k zadání hesla. Heslo může být jiné než heslo uživatele pro přístup do systému. V případě potřeby odstranění uživatelského účtu SAMBA použijeme příkaz.

smbpasswd -x <uživatelské jméno> 

Nastavení probíhá, jak je u Linuxu dobrým zvykem pomocí konfiguračních souborů. V případě samby je to soubor /etc/samba/smb.config.

# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
#
#
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which 
# are not shown in this example
#
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
#  differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
#  behaviour of Samba but the option is considered important
#  enough to be mentioned here
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic 
# errors. 

#======================= Global Settings =======================

[global]

## Browsing/Identification ###

# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
  workgroup = WORKGROUP

# server string is the equivalent of the NT Description field
  server string = %h server (Samba, Ubuntu)

#### Networking ####

# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;  interfaces = 127.0.0.0/8 eth0

# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;  bind interfaces only = yes#### Debugging/Accounting ####

# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
  log file = /var/log/samba/log.%m

# Cap the size of the individual log files (in KiB).
  max log size = 1000

# We want Samba to only log to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd}.
# Append syslog@1 if you want important messages to be sent to syslog too.
  logging = file

# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
  panic action = /usr/share/samba/panic-action %d


####### Authentication #######

# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller". 
#
# Most people will want "standalone server" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
  server role = standalone server

  obey pam restrictions = yes

# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
  unix password sync = yes

# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
  passwd program = /usr/bin/passwd %u
  passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .

# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
  pam password change = yes

# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
  map to guest = bad user

########## Domains ###########

#
# The following settings only takes effect if 'server role = classic
# primary domain controller', 'server role = classic backup domain controller'
# or 'domain logons' is set 
#

# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
;  logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#  logon path = \\%N\%U\profile

# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;  logon drive = H:
#  logon home = \\%N\%U

# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;  logon script = logon.cmd

# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u

# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the 
# SAMR RPC pipe. 
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u

# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. 
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g

############ Misc ############

# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;  include = /home/samba/etc/smb.conf.%m

# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;  idmap config * :       backend = tdb
;  idmap config * :       range  = 3000-7999
;  idmap config YOURDOMAINHERE : backend = tdb
;  idmap config YOURDOMAINHERE : range  = 100000-999999
;  template shell = /bin/bash

# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.

# Maximum number of usershare. 0 means that usershare is disabled.
#  usershare max shares = 100

# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
  usershare allow guests = yes

#======================= Share Definitions =======================

# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
;  comment = Home Directories
;  browseable = no

# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
;  read only = yes

# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;  create mask = 0700

# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;  directory mask = 0700

# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# Un-comment the following parameter to make sure that only "username"
# can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
;  valid users = %S

# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;  comment = Network Logon Service
;  path = /home/samba/netlogon
;  guest ok = yes
;  read only = yes

# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;  comment = Users profiles
;  path = /home/samba/profiles
;  guest ok = no
;  browseable = no
;  create mask = 0600
;  directory mask = 0700

[printers]
  comment = All Printers
  browseable = no
  path = /var/spool/samba
  printable = yes
  guest ok = no
  read only = yes
  create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
  comment = Printer Drivers
  path = /var/lib/samba/printers
  browseable = yes
  read only = yes
  guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;  write list = root, @lpadmin

Před samotným nastavením sdílených adresářů se podíváme na zajímavé položky konfigurace, které se mohou hodit pro základní konfiguraci. Projdeme pouze základní možnosti, možností je více. Pro více informací o jednotlivých položkách v konfiguračním souboru využijte popisky obsažené v tomto souboru, popřípadě vyhledejte více pomocí Google.

Začneme pracovní skupinou. Výchozí je nastavená klasicky, jako je zvykem u Windows. V případě že používáte jiné pojmenování domácí pracovní skupiny, je potřeba změnit.

# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
  workgroup = WORKGROUP

V případě, že máte k dispozici více síťových rozhraní a potřebujete omezit činnost SAMBA serveru na konkrétní je zde možnost to nastavit.

# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;  interfaces = 127.0.0.0/8 eth0

Odstraňte znak ; a upravte poslední řádek. Například takto. Máte k dispozici wifi, ale chcete omezit pouze pro pevné připojení. Použijte parametry vlastního systému.

    interfaces = 192.168.0.170 enp0s3

Ke konci konfiguračního souboru se nachází část, která již pojednává přímo o sdílených adresářích. Je zde předefinovaná možnost sdílení domovských adresářů uživatelů. Pro použití je potřeba odkomentovat. Osobně si raději vše nastavuji sám. Ovšem také je zde nastaveno sdílení tiskáren.  Pokud počítač nepoužíváte jako tiskový server, zakomentujte nebo rovnou odmažte. Pro zakomentování můžete použít znak # na začátek každého řádku.

[printers]
  comment = All Printers
  browseable = no
  path = /var/spool/samba
  printable = yes
  guest ok = no
  read only = yes
  create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
  comment = Printer Drivers
  path = /var/lib/samba/printers
  browseable = yes
  read only = yes
  guest ok = no

Tak, a dospěli jsme do stadia, kdy si nadefinujeme vlastní sdílené adresáře. Příkladová ukázka počítá s rodinným sdíleným prostorem, který umístíme do adresáře nacházejícího se v adresáři /home. Tuto možnost volím, protože očekávám adresář home na samostatném disku. Znamená to větší bezpečnost dat.

Na konec konfiguračního souboru přidáme vlastní definici sdílení.

[sdileno]
 comment = sdileny adresar
 path = /home/sdileno
 public = yes
 writable = yes
 valid users = uzivatel_1 uzivatel_2
 create mask = 0744
 directory mask = 0744
 #force user = nobody
 #force group = nogroup
 • Text v závorce určuje označení sdíleného úložiště. Toto se bude zobrazovat jako sdílená složka.
 • comment – Je pouze komentář, pro lepší orientaci v konfiguraci.
 • path – Je cesta ke sdílené složce. V příkladu používám umístění v adresáři home pro oddělení dat od systému.
 • public – Určuje, zda složka bude vidět, pokud dáme zobrazit sdílené složky v síti na jiném zařízení.
 • writable – Určí zda je složka připojena pro zápis. V případě volby no bude možno soubory jenom číst.
 • valid users – Určuje uživatele samby, kteří mají ke sdílení přístup.
 • create mask – Určuje výchozí oprávnění pro vytvářené soubory.
 • directory mask – Určuje výchozí oprávnění pro adresáře.
 • force user a group – Vynutí vlastnictví souboru na konkrétního uživatele nebo skupinu.

Máme nastaveno a na závěr ještě musíme službu restartovat.

service smbd restart

Samba loguje standardně do adresáře /var/log/samba/. Zde najdete protokol v případě problémů.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Související články

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama